Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 
versie 3.0 – datum 3/1/2023 

Dit zijn de algemene voorwaarden van Legal Freaks bv, gevestigd te Schaffelberg 20, B-2220 Heist-op-den-Berg met ondernemingsnummer BE0795.627.553 

Je kan ons bereiken via mail (hello@legalfreaks.be) of telefoon (0487544807 (Freekje) - 0498289993 (Aline). Ons bankrekeningnummer is BE30 7340 6584 3811 (KREDBEBB).  

  1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Legal Freaks aan jou als professionele klant (hierna: “Klant”) die onze goederen en diensten aankoopt voor professionele doeleinden, behoudens indien we uitdrukkelijk anders zouden overeenkomen. 

Het plaatsen van een bestelling via de website van Legal Freaks of het aanvaarden van het offerte, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze Algemene Voorwaarden, waarvan de meest recente versie steeds beschikbaar is via onze website. We behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen voor toekomstige bestellingen waarbij elke nieuwe versie een nieuw versienummer zal hebben en beschikbaar zal zijn via de website. 

Van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen we uitsluitend afwijken indien we dit schriftelijk en voorafgaand met jou overeenkomen. De overige bepalingen blijven in dat geval volop van kracht. 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden en een bepaling die is aangegeven op een respectieve product en/of dienstenpagina’s, dan heeft de respectieve bepaling op de product en/of dienstenpagina voorrang.  

2. Offertes 

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening en terugzending van de offerte door de Klant en daaropvolgende bevestiging van de offerte door ons aan de Klant.  

Indien we in de offerte verwijzen naar mandagen, gaan we uit van werkdagen van 8uur. Indien we in de offerte verwijzen naar uren, is het uurtarief steeds opgenomen in de offerte.  

De Partijen bepalen steeds in onderling overleg de plaats van waar de diensten zullen uitgevoerd worden alsook de dagen waarop de prestaties zullen verricht worden.  

3. Prijs en betaling

De vermelde prijzen zijn steeds weergegeven in EURO en exclusief BTW.  

Bij aankoop via de webshop kan je betalen via overschrijving of via Bancontact.  

Wanneer je maatwerk bestelt behoudt Legal Freaks zich het recht voor om 20% van de offerte te factureren voor het starten van de werkzaamheden. Het saldo zal dan gefactureerd worden aan het einde van het project.

Alle facturen zijn, tenzij anders aangegeven op de factuur betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij wanbetaling op  de vervaldag verhogen we van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro en met een rente van 1% per maand vanaf de vervaldatum, waarbij elke begonnen maand zal aangerekend worden voor een volle maand. De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer je de laattijdige factuur in hoofdsom zou betalen. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend van af het moment dat je in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien zal bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag, het geheel van schulden opeisbaar worden. 

Wanneer je niet akkoord gaat met een factuur dien je ons dit binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur kenbaar te maken met vermelding van de redenen van het protest. Het protesteren van een factuur heft evenwel niet jouw betalingsverplichting op. 

4. Onze diensten 

Wij verbinden ons ertoe om de diensten op een professionele manier te leveren met alle redelijke bekwaamheid en zorg, in overeenstemming met de relevante standaarden en vereisten (inclusief good industry practices) en in overeenstemming met de huidige A.V., de offerte en alle toepasselijke wetten. Onze diensten zijn bovendien middelenverbintenissen.  

De Klant begrijpt en aanvaardt dat zowel levertijden als termijnen altijd afhangen van de tijdige levering van informatie, documenten, ... van de Klant en daarom indicatief zijn. Wij zullen echter alle redelijke inspanningen leveren om op tijd te leveren. 

In elk geval worden de overeengekomen leveringstermijnen verlengd voor zover de Klant niet heeft geleverd of tijd heeft verloren bij het overleggen van voorbereidende documenten of bij voorbereidende werkzaamheden van welke aard dan ook. Bijkomende bestellingen kunnen ook aanleiding geven tot verlenging van de levering. Indien een voorschot wordt gevraagd, zal de start van de termijnen beginnen na ontvangst van deze betaling. 

De Klant gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat wij een beroep kunnen doen op onderaannemers om (delen van) de overeengekomen offerte uit te voeren. 

5. Garanties, aansprakelijkheid en verzekering 

De producten en diensten die we via onze webshop aanbieden, bieden we jou steeds “as is” aan en zonder enige garantie voor wat betreft bruikbaarheid of volledigheid in jouw specifieke situatie. Bij twijfel neem je best contact op met ons, waarbij we jou kunnen adviseren over het meest geschikte product en/of dienst, dan wel jou maatwerk kunnen voorstellen. Spring dus omzichtig om met deze templates, checklists en handleidingen en verifieer of ze effectief geschikt zijn voor hetgeen je voor ogen hebt alvorens ze te implementeren.  

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke niet rechtstreeks en onmiddellijk het gevolg is van een zware fout of opzet. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals verlies van inkomsten, vorderen van derden, verlies van gegevens, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van het ontstaan van dergelijke schade. 

Onze aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade zal beperkt zijn tot herstel in natura door het aanbrengen van verbeteringen, het opnieuw presteren van de te leveren diensten en/of het leveren van de producten. 

Onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot vijftig procent (50%) van de door ons in het kader van de schadeverwekkende diensten en/of producten aan de Klant gefactureerde en effectief betaald gekregen bedragen. 

6. Overmacht 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, ziekte van personeel of ingeschakelde derden, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. In geval van overmacht is Legal Freaks niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

7. Intellectuele Eigendom 

Onze templates, teksten, handleidingen, modellen, video’s, logo, grafische vormgeving, afbeeldingen,… zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Legal Freaks of aan één van haar rechtenhouders. Je mag onze intellectuele eigendom in geen geval kopiëren, commercialiseren, aanpassen,… zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

8. Niet-afwerving

De Klant verbindt er zich toe, vanaf de aanvangsdatum van de samenwerking en tot 12 maanden na de beëindiging ervan, geen personeel of aangestelden van ons direct of indirect in dienst nemen of op welke andere basis dan ook in te huren of hiertoe pogingen te ondernemen.  

Wanneer door de Klant in strijd met dit artikel handelt, is hij gehouden de schade die de Leverancier hierdoor zal lijden te vergoeden. Deze vergoeding wordt gelijkgesteld aan de brutovergoeding over de voorgaande 12 maanden van de betrokken persoon. De Klant erkent en aanvaard dat dit een redelijke inschatting is van de kost voor het inhuren en trainen van dergelijke persoon. 

9. Confidentialiteit 

Wij verbinden ons ertoe toe alle informatie, werkmethoden en procedés, prijs- en klantenlijsten, evenals alle tot onze kennis gekomen bijzonderheden betreffende bedrijfsaangelegenheden van de Klant, noch tijdens de duur van de Overeenkomst, noch nadien, aan derden te melden of op enige wijze kenbaar te maken. De verplichtingen die voortvloeien uit deze confidentialiteitsclausule zijn niet langer van toepassing indien de vertrouwelijke informatie publiek is geworden zonder toedoen van ons dan wel wanneer de Klant zijn toestemming heeft gegeven tot vrijgave.  

De Klant kan bij het einde van de Overeenkomst de teruggave vragen dan wel de verwijdering van de documenten en gegevens die in ons bezit kwamen tijdens de uitoefening van diens werkzaamheden. 

10. Privacy 

Legal Freaks bv, met maatschappelijke zetel te Schaffelberg 20, 2220 Heist-op-den-Berg is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant. Meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens is beschikbaar in onze Privacy Policy 

11. Overige bepalingen 

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Legal Freaks met betrekking tot de erin opgenomen materie. 

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.  

12. Toepasselijk recht en geschillen 

Partijen komen overeen om te goeder trouw en onverwijld te proberen geschillen of claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden of offerte zo snel mogelijk op te lossen door middel van onderhandelingen tussen hen. Als er binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving van het geschil door de klager aan de andere partij geen oplossing wordt gevonden, kan elke partij de zaak aanhangig maken bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel, die exclusief bevoegd is. 

Het Belgisch recht is van toepassing op al onze overeenkomsten, ongeacht jouw woonplaats. De toepasselijkheid va het Weens Koopverdrag sluiten we uitdrukkelijk uit. 

Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, Afdeling Mechelen bevoegd om kennis te nemen van het geschil.  


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x